Contentamento

כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

Jó 1:20,21

ח טוב-מעט בצדקה--    מרב תבואות בלא משפט br

Provérbios 16:8