Convicção

ט כשמיר חזק מצר נתתי מצחך  לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה  {פ}

Ezequiel 3:9

ט על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם

Isaías 40:9

ז ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי  כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר

Jeremias 1:7

מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש br

Salmos 119:46

ד אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים

Isaías 50:4

כה חרדת אדם יתן מוקש    ובוטח ביהוה ישגב br

Provérbios 29:25