Coração Quebrantado

יז אדני שפתי תפתח    ופי יגיד תהלתך br

Salmos 51:17

כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

Salmos 73:26

ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם br

Salmos 147:3

ב ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט--אל עני ונכה רוח וחרד על דברי

Isaías 66:2

טו כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו--מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים

Isaías 57:15

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:18

1 א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

2 ב לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים

3 ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל--מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר

Isaías 61:1-3