Criação

א שיר למעלות br אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי br

ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

Salmos 121:1,2

יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה  לא יפלא ממך כל דבר

Jeremias 32:17

ב בטרם הרים ילדו--    ותחולל ארץ ותבל br ומעולם עד-עולם    אתה אל br

Salmos 90:2

ט הוי רב את יצרו--חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו  {ס}

Isaías 45:9

ו באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו br

Salmos 95:6

ו בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם br

Salmos 33:6

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24

יח ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

Gênesis 2:18

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

Gênesis 1:27

ח עזרנו בשם יהוה--    עשה שמים וארץ

Salmos 124:8

כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע  אין חקר לתבונתו

Isaías 40:28

ג ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו  כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות  {פ}

Gênesis 2:3

כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

Gênesis 1:26

ו הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ--יהוה שמו

Amós 9:6

א big ב /big ראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

Gênesis 1:1,2

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

Salmos 139:13,14