Dependência do Senhor

ה אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה br

ז עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו br גם-ברכות    יעטה מורה br

Salmos 84:5,7

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

מז וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו  {ס}

1 Samuel 17:47

ז חזקו ואמצו--אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו כי עמנו רב מעמו

ח עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה {פ} br

2 Crônicas 32:7,8

ט רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש

1 Samuel 2:9

ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם br

Salmos 118:8

י איש אחד מכם ירדף אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם

Josué 23:10

טו כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון--בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם

Isaías 30:15

ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

Salmos 62:5

ו ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח--כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות

Zacarias 4:6

א כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך--לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים

Deuteronômio 20:1

ז משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה br

ח סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו br

Salmos 112:7,8

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

ה תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי br

Salmos 17:5

ח השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי br הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי br

Salmos 143:8

א לדוד  שפטני יהוה--    כי-אני בתמי הלכתי br וביהוה בטחתי    לא אמעד br

Salmos 26:1

ו ויאמר יהונתן אל הנער נשא כליו לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה--אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט

1 Samuel 14:6

יג ויאמר משה אל העם אל תיראו--התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום--לא תספו לראתם עוד עד עולם

יד יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון {פ}

Êxodo 14:13,14

יא מי יבלני עיר מצור    מי נחני עד-אדום br

Salmos 60:11