Dia dos Avós

יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו br וצדקתו    לבני בנים br

Salmos 103:17

כה נער הייתי--    גם-זקנתי br ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם br

Salmos 37:25

ד ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט  {ס}

Isaías 46:4

לא עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא br

Provérbios 16:31

ט רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך

Deuteronômio 4:9

יד שתולים בבית יהוה    בחצרות אלהינו יפריחו br

טו עוד ינובון בשיבה    דשנים ורעננים יהיו br [ (Psalms 92:16) טז   להגיד כי-ישר יהוה    צורי ולא-עלתה (עולתה) בו ]

Salmos 92:14,15

ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:30,31

ה כי-טוב יהוה לעולם חסדו    ועד-דר ודר אמונתו

Salmos 100:5

ד דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו br

Salmos 145:4

ו עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם br

Provérbios 17:6