Educação das Crianças

יח יסר בנך כי-יש תקוה    ואל-המיתו אל-תשא נפשך br

Provérbios 19:18

ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

Deuteronômio 6:6,7

כו פיה פתחה בחכמה    ותורת חסד על-לשונה br

Provérbios 31:26

י יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי  אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון

Deuteronômio 4:10

1 א משכיל לאסף br האזינה עמי תורתי    הטו אזנכם לאמרי-פי br

2 ב אפתחה במשל פי    אביעה חידות מני-קדם br

3 ג אשר שמענו ונדעם    ואבותינו ספרו-לנו br

4 ד לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה br ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה br

Salmos 78:1-4

כד חושך שבטו שונא בנו    ואהבו שחרו מוסר br

Provérbios 13:24

טו אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו br

Provérbios 22:15

טו שבט ותוכחת יתן חכמה    ונער משלח מביש אמו br

Provérbios 29:15

ח שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך br

ט כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך br

Provérbios 1:8,9

5 ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

6 ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

7 ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

Deuteronômio 6:5-7

ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

Salmos 127:3

יב לא תרצח  {ס}  לא תנאף  {ס}  לא תגנב  {ס}  לא תענה ברעך עד שקר  {ס}

Êxodo 20:12

ג אשר שמענו ונדעם    ואבותינו ספרו-לנו br

ד לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה br ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה br

Salmos 78:3,4

ו חנך לנער על-פי דרכו--    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה br

Provérbios 22:6

8 ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

9 ט טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו br

10 י יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו br

11 יא כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

Salmos 34:8-11

יז יסר בנך ויניחך    ויתן מעדנים לנפשך

Provérbios 29:17

א שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה br

Provérbios 4:1

18 יח ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם

19 יט ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

20 כ וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

21 כא למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם--כימי השמים על הארץ  {ס}

Deuteronômio 11:18-21

ג כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך

Isaías 44:3

ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

Deuteronômio 6:7

יא כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

Salmos 34:11

4 ד לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה br ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה br

5 ה ויקם עדות ביעקב    ותורה שם בישראל br אשר צוה את-אבותינו--    להודיעם לבניהם br

6 ו למען ידעו דור אחרון--בנים יולדו    יקמו ויספרו לבניהם br

7 ז וישימו באלהים כסלם    ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו br

Salmos 78:4-7

יג אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות br

יד אתה בשבט תכנו    ונפשו משאול תציל br

Provérbios 23:13,14

יט חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך

Isaías 38:19

יג וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך

Isaías 54:13