Esperar em Deus

ב יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה

Isaías 33:2

כב אל-תאמר אשלמה-רע    קוה ליהוה וישע לך br

Provérbios 20:22

ט כי-מרעים יכרתון    וקוי יהוה המה יירשו-ארץ br

Salmos 37:9

ד פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע

Isaías 64:4

ז דום ליהוה--    והתחולל-לו br אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות br

Salmos 37:7

לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו    וירוממך לרשת ארץ br בהכרת רשעים    תראה br

Salmos 37:34

ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי br

ו נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר br

Salmos 130:5,6

ג גם כל-קויך לא יבשו    יבשו הבוגדים ריקם br

Salmos 25:3

טו ואהי--כאיש אשר לא-שמע    ואין בפיו תוכחות br

Salmos 38:15

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:14

א למנצח לדוד מזמור br

Salmos 40:1

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

Salmos 62:5