Esperar no Senhor

ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי br

ו נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר br

Salmos 130:5,6

1 א למנצח לדוד מזמור br

2 ב קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי br

3 ג ויעלני מבור שאון--    מטיט היון br ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי br

4 ד ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו br יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה br

5 ה אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו br ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב br

6 ו רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- br נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו br אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר br

7 ז זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי br עולה וחטאה    לא שאלת br

8 ח אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי br

9 ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי br

10 י בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא br יהוה    אתה ידעת br

11 יא צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי br לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב br

12 יב אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני br חסדך ואמתך    תמיד יצרוני br

13 יג כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- br השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות br עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני br

14 יד רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה br

Salmos 40:1-14

20 כ נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא br

21 כא כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו br

22 כב יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Salmos 33:20-22

ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

Salmos 62:5

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

יח ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם  כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו  {פ}

Isaías 30:18

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

1 א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

2 ב בקרב עלי מרעים--    לאכל את-בשרי br צרי ואיבי לי    המה כשלו ונפלו br

3 ג אם-תחנה עלי מחנה--    לא-יירא לבי br אם-תקום עלי מלחמה--    בזאת אני בוטח br

4 ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

5 ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

6 ו ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי    ואזבחה באהלו זבחי תרועה br אשירה ואזמרה    ליהוה br

7 ז שמע-יהוה קולי אקרא    וחנני וענני br

8 ח לך אמר לבי--בקשו פני    את-פניך יהוה אבקש br

9 ט אל-תסתר פניך ממני--    אל תט-באף עבדך br עזרתי היית    אל-תטשני ואל-תעזבני אלהי ישעי br

10 י כי-אבי ואמי עזבוני    ויהוה יאספני br

11 יא הורני יהוה דרכך    ונחני בארח מישור--למען שוררי br

12 יב אל-תתנני בנפש צרי    כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס br

13 יג לולא--האמנתי לראות בטוב-יהוה    בארץ חיים br

14 יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:1-14

יג לולא--האמנתי לראות בטוב-יהוה    בארץ חיים br

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:13,14

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:14

לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו    וירוממך לרשת ארץ br בהכרת רשעים    תראה br

Salmos 37:34