Estudar a Bíblia

ט כי באחד לחדש הראשון--הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל ירושלם כיד אלהיו הטובה עליו

י כי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט  {ס}

Esdras 7:9,10

5 ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

6 ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

7 ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

8 ח וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

9 ט וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך  {ס}

Deuteronômio 6:5-9

קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

Salmos 119:105

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

1 א big מ /big שלי שלמה בן-דוד--    מלך ישראל br

2 ב לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה br

3 ג לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים br

4 ד לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה br

5 ה ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה br

6 ו להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם br

Provérbios 1:1-6

ז אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך br

Salmos 119:7

א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך br

ב כי ארך ימים ושנות חיים--    ושלום יוסיפו לך br

Provérbios 3:1,2

ו נדמו עמי מבלי הדעת  כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך (ואמאסך) מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני

Oséias 4:6

97 צז מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

Salmos 119:97-99

9 ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

12 יב ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך br

13 יג בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך br

14 יד בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

15 טו בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

16 טז בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

Salmos 119:9-16

כ לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר

Isaías 8:20

18 יח והיה כשבתו על כסא ממלכתו--וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים

19 יט והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו--למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם

20 כ לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול--למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל  {ס}

Deuteronômio 17:18-20

כג כי נר מצוה ותורה אור    ודרך חיים תוכחות מוסר br

Provérbios 6:23

יג החזק במוסר אל-תרף    נצרה כי-היא חייך br

Provérbios 4:13