Fim do mundo

14 יד קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור

15 טו יום עברה היום ההוא  יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל

16 טז יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות

17 יז והצרתי לאדם והלכו כעורים--כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים

18 יח גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ  כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ  {ס}

Sofonias 1:14-18

ט הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף--לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה

Isaías 13:9