Gratidão ao Senhor

יא שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי br

יב הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה br [ (Psalms 30:13) יג   למען יזמרך כבוד--    ולא ידם br יהוה אלהי    לעולם אודך ]

Salmos 30:11,12

ל ואני עני וכואב    ישועתך אלהים תשגבני br

Salmos 69:30

ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה    הודו-לו ברכו שמו br

Salmos 100:4

ד ישובו על-עקב בשתם--    האמרים האח האח br

Salmos 70:4

ט משמרים הבלי שוא--חסדם יעזבו

Jonas 2:9