Homem

ה כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו

Jeremias 17:5

א אדם ילוד אשה--    קצר ימים ושבע-רגז br

Jó 14:1

יז מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך br

Jó 7:17

כד מיהוה מצעדי-גבר    ואדם מה-יבין דרכו br

Provérbios 20:24

כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

Gênesis 1:26,27

א לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון br

Provérbios 16:1

ח וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן--לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן

Gênesis 3:8

כא כי נכח עיני יהוה--דרכי-איש    וכל-מעגלתיו מפלס br

Provérbios 5:21

יז האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר br

Jó 4:17