Homem de Deus

9 ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

12 יב ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך br

13 יג בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך br

14 יד בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

15 טו בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

16 טז בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

Salmos 119:9-16

ט אלה תולדת נח--נח איש צדיק תמים היה בדרתיו  את האלהים התהלך נח

Gênesis 6:9

ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

Miquéias 6:8

כד את-פני מבין חכמה    ועיני כסיל בקצה-ארץ br

Provérbios 17:24

1 א אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים br ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב br

2 ב כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה br

3 ג והיה--    כעץ שתול על-פלגי-מים br אשר פריו יתן בעתו--ועלהו לא-יבול    וכל אשר-יעשה יצליח br

4 ד לא-כן הרשעים    כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח br

5 ה על-כן לא-יקמו רשעים--במשפט    וחטאים בעדת צדיקים br

6 ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים    ודרך רשעים תאבד

Salmos 1:1-6

א איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים--וסר מרע

Jó 1:1