Intimidade com Deus

כד והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע

Isaías 65:24

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

א למנצח משכיל לבני-קרח br

ב כאיל תערג על-אפיקי-מים--    כן נפשי תערג אליך אלהים br

Salmos 42:1,2

ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם  {פ}

Jeremias 33:3

1 א הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב

2 ב למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם

3 ג הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים

4 ד הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים

5 ה הן גוי לא תדע תקרא וגוי לא ידעוך אליך ירוצו--למען יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך  {ס}

6 ו דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב

Isaías 55:1-6

1 א מזמור לדוד    בהיותו במדבר יהודה br

2 ב אלהים אלי אתה--    אשחרך br צמאה לך נפשי--    כמה לך בשרי br בארץ-ציה ועיף    בלי-מים br

3 ג כן בקדש חזיתך--    לראות עזך וכבודך br

4 ד כי-טוב חסדך מחיים    שפתי ישבחונך br

5 ה כן אברכך בחיי    בשמך אשא כפי br

6 ו כמו חלב ודשן תשבע נפשי    ושפתי רננות יהלל-פי br

7 ז אם-זכרתיך על-יצועי--    באשמרות אהגה-בך br

8 ח כי-היית עזרתה לי    ובצל כנפיך ארנן br

9 ט דבקה נפשי אחריך    בי תמכה ימינך br

10 י והמה--לשואה יבקשו נפשי    יבאו בתחתיות הארץ br

11 יא יגירהו על-ידי-חרב    מנת שעלים יהיו br [ (Psalms 63:12) יב   והמלך    ישמח באלהים br יתהלל כל-הנשבע בו    כי יסכר פי דוברי-שקר ]

Salmos 63:1-11

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11