Julgamento

ב כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה br

Provérbios 21:2

ג עשה צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח br

Provérbios 21:3

יח ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע--בין עבד אלהים לאשר לא עבדו {פ} [ (Malachi 3:19) יט כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף ] [ (Malachi 3:20) כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ] [ (Malachi 3:21) כא ועסותם רשעים--כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם  ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות  {פ} ] [ (Malachi 3:22) כב big ז /big כרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים ] [ (Malachi 3:23) כג הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא--לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא ] [ (Malachi 3:24) כד והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם--פן אבוא והכיתי את הארץ חרם  {ש} ]

Malaquias 3:18

יז כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי--נאם יהוה {ס}

Isaías 54:17

ז האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה br

Salmos 9:7

יד כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע  {ש}

Eclesiastes 12:14

ט שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט

Eclesiastes 11:9

ט חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שבבין די נור גלגלוהי נור דלק

י נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים (אלפין) ישמשונה ורבו רבון (רבבן) קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו

Daniel 7:9,10

ז מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע

Êxodo 23:7

ז האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה br

ח ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו br

Salmos 9:7,8

טז ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו

יז לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון--לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו

Deuteronômio 1:16,17

ט נפשי אויתך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ--צדק למדו ישבי תבל

Isaías 26:9