Ler a Bíblia

6 ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

7 ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

8 ח וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

Deuteronômio 6:6-8

קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

Salmos 119:130

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

י כי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט {ס}

Esdras 7:10

97 צז מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

Salmos 119:97-99

ח ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא {ס}

Neemias 8:8

1 א בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך br

2 ב להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה br

3 ג כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך br

4 ד אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה br

5 ה אז--תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא br

6 ו כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה br

Provérbios 2:1-6

קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

Salmos 119:105

9 ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

Salmos 119:9-11