Liberdade

מה ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי br

Salmos 119:45

יט קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

Salmos 34:19

י אהבי יהוה    שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם br

Salmos 97:10

ט עזרנו אלהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך br והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך br

Salmos 79:9

ו אבי יתומים ודין אלמנות--    אלהים במעון קדשו br

Salmos 68:6

א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

Isaías 61:1