Língua

טו בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם br

Provérbios 25:15

ג שוא ידברו--איש את-רעהו    שפת חלקות--בלב ולב ידברו br

ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--    לשון מדברת גדלות br

Salmos 12:3,4

א למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד br

Salmos 39:1

כא מות וחיים ביד-לשון    ואהביה יאכל פריה br

Provérbios 18:21

ט אחישה מפלט לי--    מרוח סעה מסער br

Salmos 55:9

כח ולשוני תהגה צדקך    כל-היום תהלתך

Salmos 35:28

יט שפת-אמת תכון לעד    ועד-ארגיעה לשון שקר br

Provérbios 12:19

יב לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם br

יג מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב br

Salmos 34:12,13

יח יש בוטה כמדקרות חרב    ולשון חכמים מרפא br

Provérbios 12:18

ד כי אין מלה בלשוני    הן יהוה ידעת כלה br

Salmos 139:4

כח גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון

Provérbios 17:28

ב יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה br

Salmos 120:2

ל פי-צדיק יהגה חכמה    ולשונו תדבר משפט br

לא תורת אלהיו בלבו    לא תמעד אשריו br

Salmos 37:30,31

יט ברב דברים לא יחדל-פשע    וחושך שפתיו משכיל br

Provérbios 10:19

5 ה וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם

6 ו ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות

7 ז הבה נרדה ונבלה שם שפתם--אשר לא ישמעו איש שפת רעהו

8 ח ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר

9 ט על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ  {פ}

Gênesis 11:5-9