Livro da Vida

טז אז נדברו יראי יהוה איש אל רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו

Malaquias 3:16

א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר

ב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם  {ס}

Daniel 12:1,2

טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:16

26 כו תהי-טירתם נשמה    באהליהם אל-יהי ישב br

27 כז כי-אתה אשר-הכית רדפו    ואל-מכאוב חלליך יספרו br

28 כח תנה-עון על-עונם    ואל-יבאו בצדקתך br

Salmos 69:26-28

לב ועתה אם תשא חטאתם ואם אין--מחני נא מספרך אשר כתבת

לג ויאמר יהוה אל משה  מי אשר חטא לי אמחנו מספרי

Êxodo 32:32,33

ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים br

Salmos 56:8