Meditação

97 צז מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

100 ק מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי br

Salmos 119:97-100

יד גם מזדים חשך עבדך--    אל-ימשלו-בי אז איתם br ונקיתי    מפשע רב br [ (Psalms 19:15) טו   יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך br יהוה    צורי וגאלי ]

Salmos 19:14

ג גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון br

Salmos 49:3

יא ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון br

יב אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך br

Salmos 77:11,12

ה זכרתי ימים מקדם--    הגיתי בכל-פעלך br במעשה ידיך    אשוחח br

Salmos 143:5

מז ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי br

מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

Salmos 119:47,48

ט כאשר שמענו    כן ראינו-- br בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו br אלהים יכוננה עד-עולם    סלה br

Salmos 48:9

א אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים br ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב br

ב כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה br

Salmos 1:1,2

קמז קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי br

קמח קדמו עיני אשמרות--    לשיח באמרתך br

Salmos 119:147,148

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

טו בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

טז בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

Salmos 119:15,16

לג אשירה ליהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי br

לד יערב עליו שיחי    אנכי אשמח ביהוה br

Salmos 104:33,34