Mentira

יט לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה

Números 23:19

16 טז שש-הנה שנא יהוה    ושבע תועבות (תועבת) נפשו br

17 יז עינים רמות לשון שקר    וידים שפכות דם-נקי br

18 יח לב--חרש מחשבות און    רגלים ממהרות לרוץ לרעה br

19 יט יפיח כזבים עד שקר    ומשלח מדנים בין אחים

Provérbios 6:16-19

טז ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם--לבלתי תחטאו

Êxodo 20:16

ז לא-ישב בקרב ביתי--    עשה רמיה br דבר שקרים--    לא-יכון לנגד עיני br

Salmos 101:7

יא לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו

Levítico 19:11

ו פעל אצרות בלשון שקר--    הבל נדף מבקשי-מות br

Provérbios 21:6

א למנצח לדוד מזמור br אלהי תהלתי    אל-תחרש br

ב כי פי רשע ופי-מרמה--עלי פתחו    דברו אתי לשון שקר br

Salmos 109:1,2

כב תועבת יהוה שפתי-שקר    ועשי אמונה רצונו br

Provérbios 12:22

יג שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית  כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד  {פ}

Sofonias 3:13

ה עד אמונים לא יכזב    ויפיח כזבים עד שקר br

Provérbios 14:5

ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר    אף כי-לנדיב שפת-שקר br

Provérbios 17:7