Morte

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

יד והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם--הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד

Josué 23:14

לב כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה  והשיבו וחיו  {פ}

Ezequiel 18:32

מח זכר-אני מה-חלד    על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם br

Salmos 89:48

ז אנה אלך מרוחך    ואנה מפניך אברח br

ח אם אסק שמים שם אתה    ואציעה שאול הנך br

Salmos 139:7,8

ו שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך--כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה--רשפי אש שלהבתיה

Cânticos 8:6

ב הרבית הגוי לא (לו) הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל

Isaías 9:2

יז ומעץ הדעת טוב ורע--לא תאכל ממנו  כי ביום אכלך ממנו--מות תמות

Gênesis 2:17

ב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו  {ס}

Isaías 57:2

א big ט /big וב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו

Eclesiastes 7:1