Motivação

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

י כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך--עשה  כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה  {ס}

Eclesiastes 9:10

29 כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

30 ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו

31 לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:29-31

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש br

Salmos 91:7

י שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי--כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני  כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה

Isaías 61:10