Não Temas

ו ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב  מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה

ז ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו  כי מרי המה  {פ}

Ezequiel 2:6,7

ט על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם

Isaías 40:9

טז ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי  ציון אל ירפו ידיך

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:16,17

טז ויאמר אל תירא  כי רבים אשר אתנו מאשר אותם

יז ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח נא את עיניו ויראה ויפקח יהוה את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע

2 Reis 6:16,17

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

כא אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות

Joel 2:21

יג כי אני יהוה אלהיך--מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך  {ס}

יד אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל

Isaías 41:13,14

א אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר  אל תירא אברם אנכי מגן לך--שכרך הרבה מאד

Gênesis 15:1

ז ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי  כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר

ח אל תירא מפניהם  כי אתך אני להצלך נאם יהוה

Jeremias 1:7,8

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6