Nascimento

יד לכן יתן אדני הוא לכם--אות  הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל

Isaías 7:14

י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

Salmos 22:10

ה בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך

Jeremias 1:5

כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו

1 Samuel 1:27

ט גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו br

Salmos 22:9

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:13-16

ט האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך  {ס}

Isaías 66:9

ד עלי-עשור ועלי-נבל    עלי הגיון בכנור br

Salmos 92:4

ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד br

Salmos 71:6

טו התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

Isaías 49:15

ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

Salmos 127:3

ט שירו לו זמרו לו--  {ס}  שיחו בכל נפלאתיו  {ר} br

1 Crônicas 16:9