Nascimento de Bebê

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

Salmos 139:13

כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו

1 Samuel 1:27

ה כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה  ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל

Eclesiastes 11:5

ט גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו br

Salmos 22:9

ה בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך

Jeremias 1:5

ט האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך  {ס}

Isaías 66:9

ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

Salmos 127:3

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:14-16