Obediência

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

ג ושמרת את משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה--למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם

1 Reis 2:3

Deuteronômio 5:33

יז ארח לחיים שומר מוסר    ועזב תוכחת מתעה br

Provérbios 10:17

מד תפלטני מריבי-עם    תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני br

Salmos 18:44

כב ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה  הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים

1 Samuel 15:22

א והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום--ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ

Deuteronômio 28:1

כט בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם--תלכו  למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

Deuteronômio 5:29

כ נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך br

Provérbios 6:20

ב אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב

Malaquias 2:2