Pão

11 יא וידבר יהוה אל משה לאמר

12 יב שמעתי את תלונת בני ישראל--דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם

13 יג ויהי בערב--ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה

14 יד ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס--דק ככפר על הארץ

15 טו ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא--כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה

Êxodo 16:11-15

ט טוב-עין הוא יברך    כי-נתן מלחמו לדל br

Provérbios 22:9

23 כג ויצו שחקים ממעל    ודלתי שמים פתח br

24 כד וימטר עליהם מן לאכל    ודגן-שמים נתן למו br

25 כה לחם אבירים אכל איש    צידה שלח להם לשבע br

Salmos 78:23-25

כה נער הייתי--    גם-זקנתי br ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם br

Salmos 37:25

ג ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם--כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם

Deuteronômio 8:3

א שלח לחמך על פני המים  כי ברב הימים תמצאנו

ב תן חלק לשבעה וגם לשמונה  כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ

Eclesiastes 11:1,2

לא ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש

Êxodo 16:31

יד מצמיח חציר לבהמה    ועשב לעבדת האדם br להוציא לחם    מן-הארץ br

טו ויין ישמח לבב-אנוש--    להצהיל פנים משמן br ולחם    לבב-אנוש יסעד br

Salmos 104:14,15