Preservação das Escrituras

יד ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם--עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו

Eclesiastes 3:14

יא בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

Salmos 119:11

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע br

3 ג יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת br

4 ד אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם br

5 ה בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם br לשמש    שם-אהל בהם br

6 ו והוא--כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח br

7 ז מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו br

8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי br

Salmos 19:1-8

ו משד עניים    מאנקת אביונים br עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו br

ז אמרות יהוה    אמרות טהרות br כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים br

Salmos 12:6,7

6 ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

7 ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

8 ח וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך

9 ט וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך  {ס}

Deuteronômio 6:6-9

ח יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם  {ס}

Isaías 40:8