Proximidade

כח ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה--לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית--עשרת הדברים

Êxodo 34:28

י מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך br

Salmos 84:10

ו אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי br ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים

Salmos 23:6

לא וברחמיך הרבים לא עשיתם כלה ולא עזבתם  כי אל חנון ורחום אתה

Neemias 9:31

יז פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:17,18

יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Salmos 16:11

1 א ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים

2 ב ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן  יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם  {ס}

3 ג וימים רבים לישראל  ללא אלהי אמת וללא כהן מורה--וללא תורה

4 ד וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם

5 ה ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא  כי מהומת רבות על כל ישבי הארצות

6 ו וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר  כי אלהים הממם בכל צרה

7 ז ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם  כי יש שכר לפעלתכם  {ס}

8 ח וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה

9 ט ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון  כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו  {פ} br

10 י ויקבצו ירושלם בחדש השלשי לשנת חמש עשרה למלכות אסא

11 יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו  בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים

12 יב ויבאו בברית--לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם  בכל לבבם ובכל נפשם

13 יג וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת--למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה

14 יד וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה--ובחצצרות ובשופרות

15 טו וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב

16 טז וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון

17 יז והבמות--לא סרו מישראל  רק לבב אסא היה שלם כל ימיו

18 יח ויבא את קדשי אביו וקדשיו--בית האלהים  כסף וזהב וכלים

19 יט ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא  {פ} br

2 Crônicas 15

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

Salmos 27:4

ד דרשו יהוה ועזו    בקשו פניו תמיד br

Salmos 105:4

יא דרשו יהוה ועזו--  {ס}  בקשו פניו תמיד  {ר} br

1 Crônicas 16:11

ו דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב

Isaías 55:6

נז יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו  אל יעזבנו ואל יטשנו

1 Reis 8:57