Reino

ז מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב--משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך

Isaías 52:7

כב כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו

Isaías 33:22

יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

1 Crônicas 29:11

י מי הוא זה    מלך הכבוד br יהוה צבאות--    הוא מלך הכבוד סלה

Salmos 24:10

ט והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד--ושמו אחד

Zacarias 14:9