Repouso e Férias

יג אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר

יד אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי (במתי) ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך--כי פי יהוה דבר  {פ}

Isaías 58:13,14

ה לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם br

Salmos 91:5

יח ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב br

יט ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים br

Jó 11:18,19

יב יש רעה חולה ראיתי תחת השמש  עשר שמור לבעליו לרעתו

Eclesiastes 5:12

ב יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו  {ס}

Isaías 57:2

כד אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך br

Provérbios 3:24

ב שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת-- br אכלי    לחם העצבים br כן יתן לידידו    שנא br

Salmos 127:2

ח נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו br [ (Psalms 4:9) ט   בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

Salmos 4:8

ה קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה br

Salmos 3:5