Sabedoria

ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני br

Salmos 32:8

ח ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך br

Salmos 5:8

יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Salmos 16:11

יג אשרי אדם מצא חכמה    ואדם יפיק תבונה br

Provérbios 3:13

יא ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו

Isaías 58:11

י אל תאמר מה היה--שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה

Eclesiastes 7:10

כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו

Isaías 40:28

א אל-תתהלל ביום מחר    כי לא-תדע מה-ילד יום br

Provérbios 27:1

יח גל-עיני ואביטה--    נפלאות מתורתך br

Salmos 119:18

כ שמע עצה וקבל מוסר--    למען תחכם באחריתך br

Provérbios 19:20

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ט שמעו דבר יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו

Jeremias 31:9

ג כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך br

ה אז--תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא br

Provérbios 2:3,5

ה אנשי-רע לא-יבינו משפט    ומבקשי יהוה יבינו כל br

Provérbios 28:5

לה כי מצאי מצאי (מצא) חיים    ויפק רצון מיהוה br

Provérbios 8:35

יב בישישים חכמה    וארך ימים תבונה br

יג עמו חכמה וגבורה    לו עצה ותבונה br

Jó 12:12,13

ב בא-זדון ויבא קלון    ואת-צנועים חכמה br

Provérbios 11:2

1 א ויען איוב ויאמר br

2 ב אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל br

3 ג אם-יחפץ לריב עמו--    לא-יעננו אחת מני-אלף br

4 ד חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם br

Jó 9:1-4

12 יב והחכמה מאין תמצא    ואי זה מקום בינה br

13 יג לא-ידע אנוש ערכה    ולא תמצא בארץ החיים br

14 יד תהום אמר לא בי-היא    וים אמר אין עמדי br

15 טו לא-יתן סגור תחתיה    ולא ישקל כסף מחירה br

16 טז לא-תסלה בכתם אופיר    בשהם יקר וספיר br

17 יז לא-יערכנה זהב וזכוכית    ותמורתה כלי-פז br

18 יח ראמות וגביש לא יזכר    ומשך חכמה מפנינים br

19 יט לא-יערכנה פטדת-כוש    בכתם טהור לא תסלה br

20 כ והחכמה מאין תבוא    ואי זה מקום בינה br

21 כא ונעלמה מעיני כל-חי    ומעוף השמים נסתרה br

22 כב אבדון ומות אמרו    באזנינו שמענו שמעה br

Jó 28:12-22

יז והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות

Daniel 1:17

ד אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים

Isaías 50:4

א הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד--ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו

ב וגם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פעלי און

Isaías 31:1,2

לג יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Provérbios 15:33

ח קנה-לב אהב נפשו    שמר תבונה למצא-טוב br

Provérbios 19:8

ה ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה br

Provérbios 1:5

ט כי גבהו שמים מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

Isaías 55:9

י רק-בזדון יתן מצה    ואת-נועצים חכמה br

Provérbios 13:10

ב ונחה עליו רוח יהוה--רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה

ג והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח

Isaías 11:2,3

יט יהוה--בחכמה יסד-ארץ    כונן שמים בתבונה br

Provérbios 3:19

יב כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה

Eclesiastes 7:12

ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך {ס}

Miquéias 6:8

כט גם זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפלא עצה הגדיל תושיה  {פ}

Isaías 28:29

ו כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה br

Provérbios 2:6

ט ידרך ענוים במשפט    וילמד ענוים דרכו br

Salmos 25:9

ח חכם-לב יקח מצות    ואויל שפתים ילבט br

Provérbios 10:8

כח גם אויל מחריש חכם יחשב    אטם שפתיו נבון

Provérbios 17:28

יח מחשבות בעצה תכון    ובתחבלות עשה מלחמה br

Provérbios 20:18

ח השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי br הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי br

Salmos 143:8

טו דרך אויל ישר בעיניו    ושמע לעצה חכם br

Provérbios 12:15

כד מה-רבו מעשיך יהוה--    כלם בחכמה עשית br מלאה הארץ    קנינך br

Salmos 104:24

טז והולכתי עורים בדרך לא ידעו--בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור--אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים

Isaías 42:16

ד דרכיך יהוה הודיעני    ארחותיך למדני br

ה הדריכני באמתך ולמדני--    כי-אתה אלהי ישעי br אותך קויתי    כל-היום br

Salmos 25:4,5

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

ח כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי--נאם יהוה

Isaías 55:8

ז אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע br

Provérbios 3:7

ל פי-צדיק יהגה חכמה    ולשונו תדבר משפט br

Salmos 37:30

קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

Salmos 119:105

כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ br

Salmos 37:23

ג נצר פיו שמר נפשו    פשק שפתיו מחתה-לו br

Provérbios 13:3

יב עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים

Jeremias 10:12

ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה    ותשועה ברב יועץ br

Provérbios 24:6

כג ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו

Jeremias 10:23

כג לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא

Daniel 2:23

ב לא-יחפץ כסיל בתבונה    כי אם-בהתגלות לבו br

Provérbios 18:2

ו ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים--כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט

2 Crônicas 19:6

כ ענה דניאל ואמר--להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא

Daniel 2:20

א לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון br

Provérbios 16:1

כו כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים--גם זה הבל ורעות רוח

Eclesiastes 2:26

ה גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר br

Salmos 147:5

טו לב נבון יקנה-דעת    ואזן חכמים תבקש-דעת br

Provérbios 18:15

כד בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני br

Salmos 73:24

כט ארך אפים רב-תבונה    וקצר-רוח מרים אולת br

Provérbios 14:29

טז קנה-חכמה--מה-טוב מחרוץ    וקנות בינה נבחר מכסף br

Provérbios 16:16

ד והתענג על-יהוה    ויתן-לך משאלת לבך br

Salmos 37:4

כב בהתהלכך תנחה אתך--    בשכבך תשמר עליך br והקיצות    היא תשיחך br

Provérbios 6:22

י כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך--עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה  {ס}

Eclesiastes 9:10

א אשרי האיש--    אשר לא הלך בעצת רשעים br ובדרך חטאים לא עמד    ובמושב לצים לא ישב br

ב כי אם בתורת יהוה חפצו    ובתורתו יהגה יומם ולילה br

Salmos 1:1,2

קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

Salmos 119:130

ט לב אדם יחשב דרכו    ויהוה יכין צעדו br

Provérbios 16:9

י למדני לעשות רצונך--    כי-אתה אלוהי br רוחך טובה    תנחני בארץ מישור br

יא למען-שמך יהוה תחיני    בצדקתך תוציא מצרה נפשי br

Salmos 143:10,11

יא הורני יהוה דרכך    ונחני בארח מישור--למען שוררי br

Salmos 27:11

ז יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

Provérbios 1:7