Salvação

א למנצח על-ידותון--    מזמור לדוד br

Salmos 62:1

יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

יח ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי

Habacuque 3:17,18

ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך

Isaías 43:4

לה מלמד ידי למלחמה    ונחתה קשת-נחושה זרועתי br

לו ותתן-לי מגן ישעך    וימינך תסעדני וענותך תרבני br

Salmos 18:35,36