Seguir

ס חשתי ולא התמהמהתי--    לשמר מצותיך br

Salmos 119:60

ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:4

Deuteronômio 5:33

א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

Salmos 128:1

כז אל-תט-ימין ושמאול    הסר רגלך מרע

Provérbios 4:27

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

קלג פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און br

Salmos 119:133

כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ br

Salmos 37:23

טו ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון--אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר (מעבר) הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה  {פ}

Josué 24:15