Separação

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:18

כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו

כח וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה  {ס}

1 Samuel 1:27,28

ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

Cânticos 8:7

ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם br

Salmos 147:3

מט והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך  כי נסתר איש מרעהו

Gênesis 31:49

י כי-אבי ואמי עזבוני    ויהוה יאספני br

Salmos 27:10