Sexo

יד וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק

Êxodo 20:14

יח יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך br

יט אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

Provérbios 5:18,19

6 ו איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה  אני יהוה  {ס}

7 ז ערות אביך וערות אמך לא תגלה  אמך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

8 ח ערות אשת אביך לא תגלה  ערות אביך הוא  {ס}

9 ט ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ--לא תגלה ערותן  {ס}

10 י ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן  כי ערותך הנה  {ס}

11 יא ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא--לא תגלה ערותה  {ס}

12 יב ערות אחות אביך לא תגלה  שאר אביך הוא  {ס}

13 יג ערות אחות אמך לא תגלה  כי שאר אמך הוא  {ס}

14 יד ערות אחי אביך לא תגלה  אל אשתו לא תקרב דדתך הוא  {ס}

15 טו ערות כלתך לא תגלה  אשת בנך הוא לא תגלה ערותה  {ס}

16 טז ערות אשת אחיך לא תגלה  ערות אחיך הוא  {ס}

17 יז ערות אשה ובתה לא תגלה  את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה--שארה הנה זמה הוא

18 יח ואשה אל אחתה לא תקח  לצרר לגלות ערותה עליה--בחייה

19 יט ואל אשה בנדת טמאתה--לא תקרב לגלות ערותה

20 כ ואל אשת עמיתך--לא תתן שכבתך לזרע  לטמאה בה

21 כא ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה

22 כב ואת זכר--לא תשכב משכבי אשה  תועבה הוא

23 כג ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה--תבל הוא

Levítico 18:6-23

טו ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד

Malaquias 2:15

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ

Gênesis 1:27,28

כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:24