Sonhos

א שיר המעלות br בשוב יהוה את-שיבת ציון--    היינו כחלמים br

Salmos 126:1

26 כו ענה מלכא ואמר לדניאל די שמה בלטשאצר  האיתיך (האיתך) כהל להודעתני חלמא די חזית--ופשרה

27 כז ענה דניאל קדם מלכא ואמר  רזא די מלכא שאל--לא חכימין אשפין חרטמין גזרין יכלין להחויה למלכא

28 כח ברם איתי אלה בשמיא גלא רזין והודע למלכא נבוכדנצר מה די להוא באחרית יומיא חלמך וחזוי ראשך על משכבך דנה הוא  {פ}

Daniel 2:26-28

1 א את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם--אתו תשמרו לעשות  לא תסף עליו ולא תגרע ממנו  {פ}

2 ב כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת

3 ג ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר  נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם--ונעבדם

4 ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:1-4

לב הנני על נבאי חלמות שקר נאם יהוה ויספרום ויתעו את עמי בשקריהם ובפחזותם ואנכי לא שלחתים ולא צויתים והועיל לא יועילו לעם הזה--נאם יהוה

Jeremias 23:32

ו ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם--יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו

Números 12:6

ח ויאמרו אליו--חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים--ספרו נא לי

Gênesis 40:8

ג כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו--כי אין חפץ בכסילים  את אשר תדר שלם

Eclesiastes 5:3

כה שמעתי את אשר אמרו הנבאים הנבאים בשמי שקר לאמר  חלמתי חלמתי

כו עד מתי היש בלב הנבאים--נבאי השקר ונביאי תרמת לבם

Jeremias 23:25,26

ג גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך br

Provérbios 16:3

Joel 2:28

ז אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה--אל תתמה על החפץ  כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם

Eclesiastes 5:7

טו ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו

טז ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי  אלהים יענה את שלום פרעה

Gênesis 41:15,16

כא רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום br

Provérbios 19:21

יז והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות

Daniel 1:17