Temor

לג יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Provérbios 15:33

יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה br

Salmos 2:11

א יהוה מלך ירגזו עמים    ישב כרובים תנוט הארץ br

Salmos 99:1

כב האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו

Jeremias 5:22

יא יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא br

Salmos 115:11

א הללו-יה br אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד br

Salmos 112:1

ז אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע br

ח רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך br

Provérbios 3:7,8

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30

ח ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל br

Salmos 33:8

קכ סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

Salmos 119:120

ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים br

Provérbios 22:4

יב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל {ש}

Deuteronômio 34:12