Temor de Deus

ו ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו

Deuteronômio 8:6

ו ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים--כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט

ז ועתה יהי פחד יהוה עליכם  שמרו ועשו--כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד

2 Crônicas 19:6,7

טז טוב-מעט ביראת יהוה--    מאוצר רב ומהומה בו br

Provérbios 15:16

יג big ס /big וף דבר הכל נשמע  את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם

Eclesiastes 12:13

י ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם br תהלתו    עמדת לעד

Salmos 111:10

ח ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב  כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע

Jó 1:8

ז מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה  כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך

Jeremias 10:7

ז אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה--אל תתמה על החפץ  כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם

Eclesiastes 5:7

כט בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם--תלכו  למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

Deuteronômio 5:29