Todo Poderoso

א לדוד מזמור br ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה br

Salmos 24:1

יב והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל

1 Crônicas 29:12

יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר

Jeremias 32:17

ז יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם

1 Samuel 2:7

ג גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר br

Salmos 145:3

כב הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהירא (ונהורא) עמה שרא

Daniel 2:22

כו ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו

Ezequiel 34:26

יט ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא br [ (Psalms 80:20) כ   יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]

Salmos 80:19

ד כי אין מלה בלשוני    הן יהוה ידעת כלה br

Salmos 139:4

כז הנה אני יהוה אלהי כל בשר--הממני יפלא כל דבר

Jeremias 32:27

יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

1 Crônicas 29:11

א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

Salmos 91:1,2