Vida Nova

10 י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

11 יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

12 יב לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי br

Salmos 51:10-12

25 כה וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם

26 כו ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר

27 כז ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם

Ezequiel 36:25-27