1 Davutla ordu komutanları hizmet için Asafın, Hemanın, Yedutunun bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

2 Asafın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asafın yönetimi altındaydılar.

3 Yedutunun oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RABbe şükür ve övgü sunan babaları Yedutunun sorumluluğu altındaydılar.

4 Hemanın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.

5 Hepsi kralın bilicisi Hemanın oğullarıydı. Tanrının sözü uyarınca bu oğullar Hemanı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Hemana on dört oğulla üç kız verdi.

6 Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrının Tapınağında hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.

7 RABbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililerin toplamı 288 kişiydi.

8 Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.

9 Birinci kura Asaf soyundan Yusufa düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. kişi››. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalyaya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.

10 Üçüncüsü Zakkura; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

11 Dördüncüsü Yisriye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

12 Beşincisi Netanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

13 Altıncısı Bukkiyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

14 Yedincisi Yesarelaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

15 Sekizincisi Yeşayaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

16 Dokuzuncusu Mattanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

17 Onuncusu Şimiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

18 On birincisi Azarele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

19 On ikincisi Haşavyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

20 On üçüncüsü Şuvaele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

21 On dördüncüsü Mattityaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

22 On beşincisi Yeremota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

23 On altıncısı Hananyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

24 On yedincisi Yoşbekaşaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

25 On sekizincisi Hananiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

26 On dokuzuncusu Mallotiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

27 Yirmincisi Eliataya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

28 Yirmi birincisi Hotire; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

29 Yirmi ikincisi Giddaltiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

30 Yirmi üçüncüsü Mahaziota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

31 Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.