1 Davutun Hevronda doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoamdan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayilden Daniel,

2 üçüncüsü Geşur Kralı Talmayın kızı Maakadan Avşalom, dördüncüsü Hagitten Adoniya,

3 beşincisi Avitaldan Şefatya, altıncısı karısı Egladan Yitream.

4 Davutun bu altı oğlu Hevronda doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalimde de otuz üç yıl krallık yaptı.

5 Davutun Yeruşalimde doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammielin kızı Bat-Şevadan doğdular.

6 Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,

7 Nogah, Nefek, Yafia,

8 Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.

9 Bütün bunlar, Davutun cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.

10 Rehavam Süleymanın oğluydu. 2 Aviya Rehavamın, 2 Asa Aviyanın, 2 Yehoşafat Asanın,

11 Yehoram Yehoşafatın, 2 Ahazya Yehoramın, 2 Yoaş Ahazyanın,

12 Amatsya Yoaşın, 2 Azarya Amatsyanın, 2 Yotam Azaryanın,

13 Ahaz Yotamın, 2 Hizkiya Ahazın, 2 Manaşşe Hizkiyanın,

14 Amon Manaşşenin, 2 Yoşiya Amonun oğluydu.

15 Yoşiyanın oğulları: 2 İlk oğlu Yohanan, 2 İkincisi Yehoyakim, 2 Üçüncüsü Sidkiya, 2 Dördüncüsü Şallum.

16 Yehoyakimin oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.

17 Sürgün edilen Yehoyakinin torunları: Şealtiel,

18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

19 Pedayanın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabilin çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.

20 Zerubbabilin beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.

21 Hananyanın oğulları: Pelatya, Yeşaya. 2 Yeşaya Refayanın, 2 Refaya Arnanın, 2 Arnan Ovadyanın, 2 Ovadya Şekanyanın babasıydı.

22 Şekanyanın oğlu: Şemaya. Şemayanın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.

23 Nearyanın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.

24 Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.