1 Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.

2 Kardeşim Hananiyle kale komutanı Hananyayı Yeruşalime yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrıdan korkardı.

3 Onlara, ‹‹Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın›› dedim, ‹‹Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalimde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.››

4 Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.

5 Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

6 Babil Kralı Nebukadnessarın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.

7 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:

8 Paroşoğulları: 2172

9 Şefatyaoğulları: 372

10 Arahoğulları: 652

11 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818

12 Elamoğulları: 1254

13 Zattuoğulları: 845

14 Zakkayoğulları: 760

15 Binnuyoğulları: 648

16 Bevayoğulları: 628

17 Azgatoğulları: 2322

18 Adonikamoğulları: 667

19 Bigvayoğulları: 2067

20 Adinoğulları: 655

21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

22 Haşumoğulları: 328

23 Besayoğulları: 324

24 Harifoğulları: 112

25 Givonlular: 95

26 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

27 Anatotlular: 128

28 Beytazmavetliler: 42

29 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

30 Ramalılar ve Gevalılar: 621

31 Mikmaslılar: 122

32 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123

33 Öbür Nevo Kentinden olanlar: 52

34 Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254

35 Harimliler: 320

36 Erihalılar: 345

37 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

38 Senaalılar: 3930

39 Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

40 İmmeroğulları: 1052

41 Paşhuroğulları: 1247

42 Harimoğulları: 1017

43 Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

44 Ezgiciler: Asafoğulları: 148

45 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

46 Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

47 Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

48 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

51 Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

52 Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

53 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

55 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

57 Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

58 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

59 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

60 Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392

61 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

62 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

63 Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.

64 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

65 Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

66 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

67 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

70 Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.

71 Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darikfı altın, 2 200 mina gümüş verdiler.

72 Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darikfı altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.