Amor

37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

38 Dette er det største og første bud.

39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv.

Mateus 22:37-39

Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

1 Coríntios 13:13

Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer sig over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg dig.

Se, I begge mine hender har jeg tegnet dig, dine murer står alltid for mig.

Isaías 49:15,16

Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

João 14:15

Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

Romanos 12:9

Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!

Romanos 12:9,10

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;

João 15:13

Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Mateus 25:40

Men elsk eders fiender, og gjør vel og lån uten å vente noget igjen! så skal eders lønn være stor, og I skal være den Høiestes barn; for han er god mot de utakknemlige og onde.

Lucas 6:35

Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven.

Romanos 13:8

og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud.

Det annet, som er like så stort, er dette: Du skal elske din næste som dig selv. Større enn disse er intet annet bud.

Marcos 12:30,31

Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Salmos 136:1

Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

1 Coríntios 13:2

37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

38 Dette er det største og første bud.

39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv.

40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Mateus 22:37-40

I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.

1 João 4:7,8

Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

1 Coríntios 13:4,5

16 På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.

17 Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham?

18 Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

1 João 3:16-18

I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

1 João 4:7

Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

2 Tessalonicenses 3:5

Vi elsker fordi han elsket oss først.

1 João 4:19

Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet!

Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.

João 15:9,10

Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.

Salmos 31:23

Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Mateus 5:44

Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

Colossenses 3:14

Dette er mitt bud at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder.

João 15:12

For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt,

hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39

La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

Salmos 143:8

La alt hos eder skje i kjærlighet!

1 Coríntios 16:14

Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!

Romanos 12:10

så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

Colossenses 3:13,14

men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

1 Coríntios 2:9

Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

1 João 3:14

16 Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.

17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom han er, så er og vi i denne verden.

18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

1 João 4:16-18

For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre,

1 João 3:11

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.

1 João 4:8

og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

1 Pedro 4:8

For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv.

Gálatas 5:14

at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Efésios 3:16,17

I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.

1 João 4:11

9 Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet,

10 forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

11 fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Filipenses 1:9-11

Fordi du er dyrebar i mine øine, fordi du er aktet høit og jeg elsker dig, så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv.

Isaías 43:4

med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Efésios 4:2

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

João 3:16

21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

22 Judas - ikke Iskariot - sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden?

23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

João 14:21-24

Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Mateus 7:12

Ingen har nogensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.

1 João 4:12

Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.

1 João 4:21

Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.

1 João 4:16

I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,

for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

Efésios 5:25,26

Vi elsker fordi han elsket oss først.

Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

1 João 4:19,20

4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;

6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet;

7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1 Coríntios 13:4-7

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham.

1 João 3:1

Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

João 13:34,35

men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

Romanos 5:8

Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1 João 4:9,10

Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

1 João 4:20

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

1 João 5:3