Aniversário

Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

Salmos 16:11

Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

Salmos 4:7

24 Herren velsigne dig og bevare dig!

25 Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

26 Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!

Números 6:24-26

Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu,

Filipenses 1:3

13 For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv.

14 Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel.

15 Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*. / {* d.e. i mors liv.}

16 Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.

17 Hvor vektige dine tanker er for mig, Gud, hvor store deres summer!

Salmos 139:13-17

En salme, en sang til sabbatsdagen.

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

Salmos 92:1,2

Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!

Salmos 103:2

6 Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

7 Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

8 Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

Salmos 20:6-8

For Herren eders Gud går selv med eder for å stride for eder mot eders fiender og frelse eder.

Deuteronômio 20:4

13 For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv.

14 Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel.

15 Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*. / {* d.e. i mors liv.}

16 Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.

Salmos 139:13-16

Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

3 João 1:2

Til dig har jeg støttet mig fra mors liv av; du er den som drog mig ut av min mors skjød; om dig vil jeg alltid synge min lovsang.

Salmos 71:6

Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus,

1 Coríntios 1:4

Mitt hjerte blev hett inneni mig, ved min grublen optendtes ild; - jeg talte med min tunge:

La mig vite, Herre, min ende, og mine dagers mål, hvad det er! La mig få vite hvad tid jeg skal bort!

Salmos 39:4,5

Og salig er hun som trodde; for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren.

Lucas 1:45

Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.

Salmos 27:4

Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

Salmos 30:5

Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Salmos 106:1

Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.

Salmos 22:10

Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

2 Timóteo 4:7

Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig,

min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til, den som tvinger mitt folk under mig.

Salmos 144:1,2

Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

Salmos 23:6

Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Coríntios 2:14

Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Tessalonicenses 3:3

Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham.

Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.

Salmos 22:9,10

Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!

Salmos 90:12

Jeg, Herren, er dens vokter, hvert øieblikk vanner jeg den; forat ikke nogen skal hjemsøke den, vokter jeg den dag og natt.

Isaías 27:3

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

Salmos 118:24