For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

Tiago 2:26

da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;

Tiago 1:3

Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror.

Marcos 9:23

at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

at Kristus må bo ved troen i eders hjerter,

Efésios 3:16,17

idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.

Hebreus 12:2

Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet;

Hebreus 11:11

er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

2 Timóteo 2:13

men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.

Hebreus 10:38

For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

1 João 5:4

Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste.

João 6:35

Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

2 Timóteo 4:7

for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Romanos 10:10

for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romanos 1:17

Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig.

Salmos 119:30

Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

1 Timóteo 6:11

Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.

Marcos 11:24

Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

João 3:36

Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

Jó 13:15

men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hebreus 11:6

for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;

2 Coríntios 5:7

Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

Hebreus 11:1

og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,

Efésios 6:16

For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,

ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

Efésios 2:8,9

Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?

João 11:40

Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Romanos 15:13

Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,

og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

João 11:25,26

For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om;

Gálatas 5:5

For ingen ting er umulig for Gud.

Lucas 1:37

6 Derover fryder I eder, om I enn nu - når så skal være - har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,

7 forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,

8 han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,

9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

1 Pedro 1:6-9

jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Gálatas 2:20

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

João 3:16

når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

1 Pedro 1:9

Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

Romanos 10:17

så blev vi da, brødre, trøstet over eder i all vår nød og trengsel, ved eders tro.

1 Tessalonicenses 3:7

og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få.

Mateus 21:22

forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

1 Coríntios 2:5

Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!

Marcos 11:22

Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

Tiago 1:6

Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

1 Coríntios 16:13

5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

6 Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

7 For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,

8 slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

Tiago 1:5-8

Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.

Mateus 17:20

Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

1 Coríntios 13:2

han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,

når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

1 Pedro 1:8,9

den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet.

Romanos 4:5

Da sa Jesus til ham: Gå bort! din tro har frelst dig. Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.

Marcos 10:52

Da rørte han ved deres øine og sa: Det skje eder efter eders tro!

Mateus 9:29

Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt.

Mateus 9:2

men den som tviler - dersom han eter, så er han dømt, fordi det ikke er gjort av tro; alt som ikke er av tro, er synd.

Romanos 14:23

idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

1 Tessalonicenses 1:3

stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

1 Pedro 5:9

alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

Gálatas 3:26,27

Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.

Mateus 15:28

Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;

Mateus 21:21

For så sa Herren, Israels Gud, Israels Hellige: Dersom I vender om og holder eder rolige, skal I frelses; i stillhet og i tillit skal eders styrke være. Men I vilde ikke.

Isaías 30:15

Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Romanos 5:1

i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Tito 1:2

Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!

Romanos 14:1