Oração

hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

Tiago 4:8

bed uavlatelig,

1 Tessalonicenses 5:17

Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!

For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.

Mateus 7:7,8

Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Jeremias 33:3

og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få.

Mateus 21:22

Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt.

Salmos 65:2

En salme av David, da han var i Juda ørken.

Salmos 63:1

Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;

1 João 5:14

I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder;

Tiago 4:2

I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt!

Salmos 22:24

Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.

For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.

Salmos 116:1,2

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Filipenses 4:6,7

Men nu, Herre! Du er vår far; vi er leret, og du den som former oss, og et verk av din hånd er vi alle sammen.

Isaías 64:7

2 Da sa han til dem: Når I beder, skal I si: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

3 gi oss hver dag vårt daglige brød;

4 og forlat oss våre synder, for også vi forlater hver den som er oss skyldig; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.

Lucas 11:2-4

For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte; han vil være dig nådig når du roper; når han hører det, svarer han dig.

Isaías 30:19

Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

Colossenses 4:2

Og det skal skje: før de roper, skal jeg svare, mens de ennu taler, skal jeg høre.

Isaías 65:24

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebreus 4:16

Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

Tiago 5:16

Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

Salmos 62:8

5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

6 Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

7 For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,

8 slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

Tiago 1:5-8

Stå op, rop høit om natten, når nattevaktene begynner! Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn! Løft dine hender til ham for dine barns liv, de som vansmekter av hunger på alle gatehjørner!

Lamentações 2:19

Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.

João 15:7

Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.

Atos 16:25

Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

Salmos 37:7

Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig.

Salmos 55:17

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

Mateus 18:20

Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Filipenses 4:19

Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!

Mateus 7:7

Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

Tiago 1:6

5 Dødens bølger omspente mig, fordervelsens strømmer forferdet mig.

6 Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

7 I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for hans ører.

2 Samuel 22:5-7

Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

Salmos 119:2

og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

João 14:13

Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!

João 16:24

og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det.

João 14:13,14

Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

Efésios 3:20

Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

Mateus 6:5

Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!

Salmos 119:10

Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

Salmos 66:18

Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.

Marcos 11:24

Og jeg sier eder: Bed, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på, så skal det lukkes op for eder!

For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.

Lucas 11:9,10

og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

1 João 3:22

på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men blev sterk i sin tro, idet han gav Gud æren

og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre.

Romanos 4:20,21

Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,

og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.

Romanos 8:26,27

Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

Salmos 18:6

Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder,

Jeremias 29:12

Men til eder som hører, sier jeg: Elsk eders fiender, gjør vel imot dem som hater eder,

velsign dem som forbanner eder, bed for dem som taler ille om eder!

Lucas 6:27,28

og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jeremias 29:13

og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

1 João 5:15

Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.

Salmos 66:18,19

Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!

Mateus 7:11

Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,

Tiago 1:6,7

Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete;

men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!

Lucas 22:31,32

La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren!

La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!

Lamentações 3:40,41

Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge.

Salmos 66:17

men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hebreus 11:6

Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!

Mateus 26:39

Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.

Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.

Mateus 6:7,8

9 Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;

10 komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

11 gi oss idag vårt daglige brød;

12 og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;

13 og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Mateus 6:9-13

Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør mig om de kommende ting! La mig dra omsorg for mine barn og for mine henders verk!

Isaías 45:11

I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn.

João 15:16

Men endog nu, sier Herren, vend om til mig med hele eders hjerte og med faste og gråt og klage,

Joel 2:12

og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmos 50:15

Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.

Mateus 6:7

Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;

1 Timóteo 2:8

idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Efésios 6:18

Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.

Salmos 145:18

alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Atos 1:14

Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

Romanos 12:12

For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet.

Salmos 102:17

Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop.

Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet,

Salmos 106:44,45

Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Mateus 18:18

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Filipenses 4:6

16 Vær alltid glade,

17 bed uavlatelig,

18 takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig;

og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

2 Coríntios 12:8,9

I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

Salmos 4:3

Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Mateus 6:6

Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.

Mateus 17:21

Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;

og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

1 João 5:14,15

1 Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.

2 Der var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke undså sig for noget menneske.

3 Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp mig til å få rett over min motstander!

4 Og lenge vilde han ikke; men til sist sa han ved sig selv: Om jeg enn ikke frykter Gud og ikke undser mig for noget menneske,

5 vil jeg dog hjelpe denne enke til å få rett fordi hun gjør mig uleilighet, så hun ikke til slutt skal komme og legge hånd på mig.

6 Og Herren sa: Hør hvad den urettferdige dommer sier!

7 Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?

8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Lucas 18:1-8

Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg.

Salmos 5:3

Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.

Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.

Mateus 6:6,7

Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Pedro 4:7

og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Hebreus 7:25

Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!

Isaías 55:6